logo

K čemu je program celkového odměňování a jak ho vytvořit?

7.11.2023

cover image

Program celkového odměňování neboli total rewards program je soubor mezd, benefitů a dalších výhod, které nabízí firma svým zaměstnancům. Mít dobře nastavený total rewards program pomáhá přitáhnout ty nejlepší kandidáty na trhu a také si je udržet. Co všechno takový program zahrnuje a jak ho nastavit?

Na začátku zdůrazněme, že se program pro celkové odměňování neskládá pouze ze mzdy a finančních či nefinanční benefitů, ale také z dalších výhod, jako je příjemné pracovní prostředí, možnost kariérního rozvoje a dostatek uznání. To všechno přispívá ke spokojenosti zaměstnanců a posiluje jejich loajalitu k firmě. Zároveň je motivuje k lepším výkonům.

5 základních složek programu celkového odměňování

 • Mzda: Jedná se o základní finanční odměnu za práci, která zahrnuje mzdu či plat, bonusy, provize a další formy odměňování podle výsledků.
 • Benefity: Myslí se jimi doplňkové finanční nebo nefinanční výhody, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům kromě platu. Patří sem například příspěvky na pojištění, dovolenou, stravování nad rámec zákona, možnost využívat firemní auto k soukromým účelům atd.
 • Pracovní prostředí: Jsou to fyzické a psychologické podmínky, ve kterých zaměstnanec pracuje. Spadá sem například bezpečnost, ergonomie, ale i flexibilita práce, možnost pracovat na dálku, dále firemní kultura, hodnoty a etika, které se projevují v každodenním jednání se zaměstnanci a v činnosti celé firmy.
 • Kariérní rozvoj: Jedná se o příležitosti k růstu a získávání kvalifikace, které umožňují osobní a profesionální rozvoj zaměstnanců. Zahrnuje například hrazení nebo příspěvky na školení, mentoring a coaching, dále kvalitní feedback, plánování kariéry, rotace pozic a povýšení.
 • Uznání: Patří sem veškeré formy ocenění, které zaměstnavatel uděluje zaměstnancům za jejich přínos organizaci. Mohou mít podobu veřejného ocenění, dárků, pochval a poděkování.

Jak vytvořit dobrý program celkového odměňování

 1. Zhodnoťte stávající strategie
 2. Začněte vyhodnocením stávajícího programu odměňování. Můžete vycházet z toho, co společnost nabízí jako pobídky jen některým složkám zaměstnanců, a vytvořit něco podobného pro všechny. Pokud například společnost poskytuje peněžní bonus zaměstnancům, kteří překročí měsíční prodejní kvótu, vytvořte další motivační strategie, které lze nabídnout všem, jež přispívají k dosažení cílů společnosti.
 3. Požádejte o podněty při plánování a vývoji nového programu
 4. Při hodnocení současných motivačních programů a při brainstormingu nových nápadů se snažte získat co nejvíc podnětů z firmy: je dobré oslovit lidi na různých pozicích ve firmě od řadových zaměstnanců před teamleadery až po nejvyšší vedení. Dalším zdrojem nápadů může být celofiremní průzkum. Dotazování vám poskytne přehled o tom, co v rámci současného motivačního programu funguje a co je třeba zlepšit. Navíc získáte návrhy na nové formy odměn.
 5. Zohledněte tržní trendy a konkurenci
 6. Aby byl total rewards program atraktivní pro současné i potenciální zaměstnance, je nutné sledovat i situaci na trhu a nabízet takové odměny a benefity, které budou konkurenceschopné. V tom vám pomůže Platový nástroj Platy.cz, který má k dispozici data nejen o mzdách, ale i o benefitech, které různě velké firmy napříč trhem svým lidem nabízejí. Situaci na trhu je potřeba pravidelně monitorovat a total rewards program tomu přizpůsobovat.
 7. Nápady vyhodnoťte a stanovte metodiku odměňování
 8. Na základě získaných podnětů navrhněte, jak zavést nové prvky do stávajícího systému odměn. Stanovte také konkrétní milníky nutné pro získání nároku na odměny a metody, jak určit, kdy někdo těchto stanovených milníků dosáhne. Efektivní strategie odměňování kombinují individuální a týmové pobídky, aby ocenily individuální úsilí i týmové úspěchy. Také je dobré nabízet určitou flexibilitu v čerpání benefitů podle individuálních potřeb zaměstnanců. Program odměňování bude firmu něco stát, proto je potřeba vyhodnotit, jaké prvky do programu zařadit i vzhledem k nákladům, které si to vyžádá.
 9. Propagujte nový total rewards program
 10. Aby byl total rewards program účinný, informujte o něm zaměstnance prostřednictvím různých kanálů, jako jsou intranet, e-maily, letáky, prezentace, schůzky a další. Je potřeba především vysvětlit, jak je výkon zaměstnanců propojen s odměnami a benefity nového programu. Zaměstnanci i nadřízení by také měli mít jasno v tom, jak se měří týmový a individuální pokrok.
 11. Vyhodnoťte a změřte účinnost nové strategie
 12. Po zavedení nové strategie odměňování vyhodnocujte její účinnost. Mezi hlavní ukazatele, které je třeba sledovat, patří zvýšení výkonnosti jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé společnosti. Pomohl nový rewards program k dosahování klíčových cílů společnosti? Smysluplná a motivační strategie celkového odměňování by se měla v průběhu času projevit ve vyšší produktivitě, a díky tomu i na finančních výsledcích společnosti. Zároveň by firma měla ušetřit díky nižší fluktuaci a vyšší retenci zaměstnanců. Nezanedbatelným přínosem je i posílení značky zaměstnavatele. Pokud program odměňování dobře zafunguje, lidé u vás budou rádi pracovat, ačkoliv nebudete nabízet výrazně nadprůměrné mzdy.

Čemu se při vytváření total rewards programu vyhnout

 • Nedostatečnému financování: Firma musí být schopná pokrýt náklady na odměny a benefity total rewards programu. Pokud je program podfinancovaný, může to vést k nespokojenosti, frustraci a odchodu zaměstnanců.
 • Nespravedlivému fungování: Total rewards program musí být spravedlivý a transparentní pro všechny zaměstnance. Pokud tomu tak není, může to způsobit konflikty mezi zaměstnanci, posílit jejich nedůvěru vůči firmě a vést ke ztrátě motivace dosahovat vytyčených cílů.
 • Nepružnosti systému: Je také potřeba, aby byl total rewards program flexibilní a aby bylo možné ho přizpůsobovat změnám uvnitř i vně firmy. Jestliže je strategie odměňování rigidní nebo zastaralá, nebude pro stávající ani pro potenciální zaměstnance dostatečně atraktivní.

Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat