logo

Zásady ochrany soukromí společnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.

1. Úvodní ustanovení

Společnost Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.Vám děkuje za návštěvu naší webové stránky. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto Vás chceme informovat o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, které při návštěvě naší webové stránky a při využívání našich služeb zpracováváme.

Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. vydává tento dokument, který v sobě zahrnuje základní zásady zpracování osobních údajů při návštěvě a poskytování služeb prostřednictvím internetové stránky www.profesia.sk, www.profesia.cz, www.edujobs.sk, www.tulu.cz, www.tulu.sk, www.platy.sk, www.platy.cz  (dále jen „Internetová stránka").

Dovolujeme si Vás požádat o pečlivé přečtení těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady"). Tyto Zásady jsou stále dostupné na webové stránce, kde si je můžete kdykoliv prohlédnout nebo uložit do svého zařízení.

Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. zpracovává osobní údaje dotčených osob výlučně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení").

Případná změna právních předpisů nebo změna v našich interních procesech může způsobit úpravu těchto pravidel zpracování osobních údajů, proto si Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto Zásad.

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů jsou společní správci:

Profesia, spol. s r.o. so sídlem Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35800861;

LMC s. r.o., so sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381;

LMC Poland Sp. z o.o., adresa: BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polská republika, Numer KRS 0000714295, REGON: 369317811 ( „Správce")

3. Zásady zpracování a bezpečnost Osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů, a jinými platnými právními předpisy (dále jen „Obecné nařízení o ochraně údajů").

Základními zásadami zpracování Vašich osobních údajů jsou:

„Zásada zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti" - Vaše osobní údaje zpracováváme vždy zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně,

„Zásada omezení účelu" - Vaše osobní údaje jsou získávány na konkrétně určené, výslovně uvedené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s původním účelem jejich zpracování,

„Zásada přesnosti" - zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou přesné a podle potřeby i aktualizované,

„Zásada minimalizace údajů" - zpracováváme pouze konkrétní osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelu jejich zpracování,

„Zásada minimalizace uchovávání" - uchováváme Vaše osobní údaje ve formě, která umožňuje Vaši identifikaci pouze do doby, dokud je to nezbytné k účelům, ke kterým se osobní údaje zpracovávají,

„Zásada integrity a důvěrnosti" - osobní údaje zpracováváme způsobem, který zaručuje jejich přiměřenou bezpečnost, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím přiměřených technických nebo organizačních opatření.

4. Zpracování osobních údajů při návštěvě webové stránky

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků webové stránky zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu potřebném k provozování funkční webové stránky a jejího obsahu a služeb. To znamená, že shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč automaticky přenáší a dočasně se ukládají do logovacího souboru. Jde o tyto údaje: IP adresa požadujícího počítače, datum a čas přístupu, název a URL převzatého souboru, webová stránka, ze které se uskutečňuje přístup, použitý prohlížeč a případně i operační systém Vašeho počítače, ale i jméno Vašeho provozovatele přístupu k internetu.

Účelem zpracování těchto údajů je všeobecná administrativa webové stránky, zabezpečení hladkého připojení na webovou stránku a zajištění pohodlného používání webové stránky.

Právní základ

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně údajů, protože zpracování výše uvedených údajů je nezbytné k provozování webové stránky. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za tímto účelem zpracování není zákonným ani smluvním požadavkem, ale bez jejich zpracování není možné naši webovou stránku navštívit. Proti zpracování těchto údajů je subjekt údajů oprávněn vznést námitky.

Doba uchovávání

Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování. Osobní údaje subjektu údajů se vymažou, pokud dojde k naplnění účelu.

5. Zpracování osobních údajů při návštěvě a poskytování služeb na webové stránce www.profesia.sk a www.profesia.cz

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů ze strany Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. najdete níže informace o konkrétních procesech, rozsahu a účelech zpracování údajů, právních základech zpracování a příslušné době jejich uchovávání.

5.1. Kontaktní formulář

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Návštěvník webové stránky je na základě vlastního rozhodnutí oprávněn kontaktovat Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. prostřednictvím online kontaktního formuláře. K používání kontaktního formuláře je nezbytné, abyste nám poskytli následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, obsah zprávy. Účelem zpracování osobních údajů je zabezpečení vzájemné komunikace a vyřízení Vašich podnětů, resp. reklamací.

Právní základ

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů tj. Váš výslovný souhlas. Zpracování osobních údajů je nezbytné k vyřízení Vaší žádosti, proto žádáme, abyste nám za tímto účelem poskytli svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem není zákonným ani smluvním požadavkem, ale bez jejich zpracování není možné Vaši žádost či jiný podnět řádně vyřídit. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Doba uchovávání

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, v opačném případě zpracovává Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. Vaše osobní údaje po dobu 3 let od jejich získání. Po uplynutí tohoto období budou Vaše osobní údaje vymazány.

5.2. Osobní údaje v databázi životopisů

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Mezi služby poskytované zájemcům o práci patří možnost si prostřednictvím online formuláře vyplněného na webové stránce nebo prostřednictvím tištěného formuláře doručeného na adresu společnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. vytvořit životopis a zpřístupnit/poskytnout jej v databázi životopisů vytvořené na webové stránce obchodním partnerům Alma Career.

Databáze životopisů je společnou databází výše uvedených společností, které ji tvoří společně a osobní údaje v ní zpracovávají jako společní správci. Vzájemná spolupráce společných správců byla deklarována v písemné smlouvě, která se uzavřela na dobu neurčitou a určuje podmínky zpracování osobních údajů mezi společnými správci.

Společní správci se dohodli, že:

 • kontaktním místem pro subjekty údajů bude každý ze společných správců, přičemž informaci o kontaktním místě na svém internetovém sídle zveřejní každý ze společných správců,
 • subjekt údajů může uplatnit svá práva podle Obecného nařízení o ochraně údajů u každého ze společných správců a vůči každému ze společných správců,
 • povinnosti poskytovat informace uvedené v článku 13 Obecného nařízení o ochraně údajů bude plnit každý ze společných správců,
 • povinnosti a úkoly souvisící s vykonáváním práv subjektů údajů bude plnit Alma Career.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci subjektu údajů jakožto zájemci o práci při hledání vhodné pracovní příležitosti. Na základě souhlasu subjektu údajů a za účelem uvedeným v předchozí větě je Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. oprávněna Osobní údaje uvedené v životopisu subjektu údajů zpřístupnit/poskytnout svým obchodním partnerům.

V zájmu poskytnutí pomoci při vyhledávání pracovního místa je Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. oprávněna prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu informovat subjekt údajů o skutečnosti, že její obchodní partner projevil zájem o životopis subjektu údajů. Proti takovému zpracování osobních údajů je subjekt údajů oprávněn vznést námitky.

Životopisy uložené v databázi životopisů zahrnují: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail či telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem, určení lokality, ve které hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru, určení pohlaví (výhradně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v životopisu je na výhradním rozhodnutí dotyčného zájemce o práci.

K vytvoření životopisu v databázi životopisů se vyžaduje registrace na webové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci.

Právní základ

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v databázi životopisů a poskytovány obchodním partnerům výše uvedeným společným správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení, tj. se souhlasem subjektu údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v databázi životopisů i podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Všeobecného nařízení, tj. oprávněný zájem, za účelem poskytnutí informace (prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu), že obchodní partner Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. projevil zájem o Váš životopis. Po odhlášení z SMS zprávy nebo e-mailu Vám již nebudeme zasílat tyto elektronické zprávy a nebudeme za tímto účelem zpracovávat Vaše osobní údaje.

Doba uchovávání

Osobní údaje uvedené v životopisu subjektu údajů se zpřístupňují/poskytují našim obchodním partnerům prostřednictvím webové stránky, a to v trvání 3 měsíců ode dne udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po ukončení výše uvedené doby budou Vaše osobní údaje uvedené v životopise nadále uchovávány pro případ, že se rozhodnete svůj životopis opět zpřístupnit našim obchodním partnerům.

Po uplynutí 3letého období ode dne posledního přihlášení do registrace vytvořené na webové stránce budou údaje v databázi životopisů definitivně anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům. Na základě písemné žádosti subjektu údajů je Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. povinna osobní údaje definitivně vymazat.

5.3. Osobní údaje v reakci na pracovní nabídku

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Mezi služby poskytované společností Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. patří možnost zveřejnit pracovní nabídku na webové stránce, přičemž tyto pracovní nabídky zveřejňují obchodní partneři naší společnosti. Zájemci o práci jsou oprávněni reagovat (odpovídat) na tyto pracovní nabídky.

Odpověď na zveřejněnou pracovní nabídku na webové stránce zahrnuje: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pohlaví (výhradně k účelům statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v odpovědi na pracovní nabídku je na výhradním rozhodnutí dotyčného zájemce o práci.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci subjektu údajů jako zájemci o práci při hledání vhodné pracovní příležitosti. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. za tímto účelem archivuje odpovědi odeslané zájemci o práci na pracovní nabídky zveřejněné na webové stránce a zajišťuje jejich odeslání (poskytnutí) obchodnímu partnerovi, který pracovní nabídku na webové stránce zveřejnil.

Právní základ

Odpovědi na webové stránce zveřejněné pracovní nabídky archivované společností Alma Career, obsahují údaje, které se podle Obecného nařízení o ochraně údajů považují za osobní údaje. Tyto osobní údaje mohou být Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. zpracovávány pouze podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů, tj. se souhlasem subjektu údajů.

Právní základ obchodního partnera společnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.

Obchodní partner společnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. (který pracovní nabídku zveřejnil) je oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání jen na základě právního základu podle Obecného nařízení o ochraně údajů a za účelem nalezení vhodného zaměstnance, přičemž je obchodní partner Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. oprávněn sám rozhodnout o právním základě zpracování osobních údajů. Zpracování je například nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zájemce o práci. Zájemce o práci pošle prostřednictvím webové stránky obchodnímu partnerovi Alma Career, který pracovní nabídku zveřejnil, svůj životopis spolu s přílohami a prostřednictvím webové stránky může tomuto obchodnímu partnerovi udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do dalšího výběrového procesu, resp. do databáze uchazečů daného obchodního partnera. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodního partnera je na výhradním a dobrovolném rozhodnutí zájemce o práci.

Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE nezískává osobní údaje na základě pověření od obchodního partnera. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. získává osobní údaje a následně je poskytuje obchodnímu partnerovi na základě výslovného souhlasu zájemce o práci. Při zveřejnění pracovní nabídky mají Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. i obchodní partner, který pracovní nabídku zveřejnil, postavení samostatného správce osobních údajů, proto po získání osobních údajů jednají vůči zájemci o práci samostatně a vlastním jménem. Tímto není dotčeno právo zájemce o práci jakožto subjektu údajů uplatnit svá práva podle Obecného nařízení o ochraně údajů u každého správce a vůči každému správci.

Doba uchovávání

K využívání této služby se vyžaduje registrace na Internetové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci. Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytnut Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. na dobu určitou, a to po dobu 3 let od posledního přihlášení k registraci uchazeče vytvořené na Internetové stránce. Po uplynutí doby 3 let budou osobní údaje anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům. V rámci uvedeného období má zájemce o práci možnost na webové stránce pracovat se svými odpověďmi na pracovní nabídky (prohlížet, opětovně využívat, znovu posílat atd.). Období tří let je považováno za časový úsek, během kterého se neočekávají výrazné změny týkající se kvalifikačních předpokladů zájemce o práci. Tříleté období bylo určeno na základě poznatků a zkušeností z oboru personalistiky. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je zájemce o práci oprávněn kdykoliv, i během výše uvedeného tříletého období, odvolat.

5.4. Zasílání vyhovujících pracovních nabídek e-mailem

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Mezi služby poskytované zájemcům o práci patří i možnost prostřednictvím webové stránky vytvořit „agenta" k zasílání pracovních nabídek e-mailem. Prostřednictvím „agenta" má zájemce o práci možnost určit si vyhledávací kritéria pro pracovní nabídky zveřejněné obchodními partnery Alma Career. Tyto pracovní nabídky se následně zasílají na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem o práci.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení o ochraně údajů může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před aktivací „agenta" poskytl podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů souhlas se zpracováním osobních údajů; zpracování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy je technicky nezbytné k poskytování této služby.

K vytvoření „agenta" se (z technických důvodů) vyžaduje registrace na webové stránce. Na webové stránce se zaregistrujete uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci.

Doba uchovávání

K využívání této služby se vyžaduje registrace na Internetové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci. Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytnut na dobu určitou po dobu 3 let od posledního přihlášení k účtu uchazeče vytvořeného na Internetové stránce, ale souhlas lze kdykoli odvolat.

5.5. Doporučení nabídky známému

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zájemci o práci mají možnost prostřednictvím webové stránky doporučit pracovní nabídku zveřejněnou na webové stránce jiné osobě. Tyto pracovní nabídky se následně zasílají s libovolným textovým odkazem od zájemce o práci s uvedením e-mailové adresy zájemce o práci, který odkaz na danou pracovní nabídku odeslal.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení o ochraně údajů může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před odesláním svého doporučení poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů.

K odeslání doporučení pracovní nabídky známému se (z technických důvodů) vyžaduje registrace na webové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjádřením Vaší vůle registraci zrušit.

Doba uchovávání

K využívání této služby se vyžaduje registrace na Internetové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci. Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytnut na dobu určitou po dobu 3 let od posledního přihlášení k účtu uchazeče vytvořeného na Internetové stránce, ale souhlas lze kdykoli odvolat.

5.6. Komunikace ve fóru práce

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zájemci o práci mají možnost prostřednictvím webové stránky komunikovat ve fóru práce s jinými zájemci o práci. Tato možnost je (z technických důvodů) dostupná pouze prostřednictvím registrace vytvořené na webové stránce. Registrace na webové stránce se vytváří prostřednictvím e-mailové adresy subjektu údajů.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení o ochraně údajů může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před vytvořením své registrace poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů. Zpracování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy je technicky nezbytné ke komunikaci ve fóru práce.

Doba uchovávání

K využívání této služby se vyžaduje registrace na Internetové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci. Souhlas je poskytnut na dobu určitou po dobu 3 let od posledního přihlášení k účtu uchazeče vytvořeného na Internetové stránce, ale souhlas lze kdykoli odvolat.

5.7. Žádost o referenci prostřednictvím webové stránky

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zájemci o práci mají možnost prostřednictvím webové stránky žádat o referenci od bývalého zaměstnavatele. Tato možnost je (z technických důvodů) dostupná pouze prostřednictvím registrace vytvořené na webové stránce. Registrace na webové stránce se vytváří prostřednictvím e-mailové adresy subjektu údajů.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před vytvořením své registrace poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení. Zpracování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy je technicky nezbytné k odeslání žádosti o referenci.

Doba uchovávání

K využívání této služby se vyžaduje registrace na Internetové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci. Souhlas je poskytnut na dobu určitou po dobu 3 let od posledního přihlášení k účtu uchazeče vytvořeného na Internetové stránce, ale souhlas lze kdykoli odvolat.

5.8. Registrace na webové stránce

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

K využívání služeb poskytovaných Zájemcům o práci se vyžaduje registrace na webové stránce. Zájemce o práci se registruje uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla. Registrace umožňuje zejména: komunikovat ve fóru práce, žádat o referenci, doporučit nabídku známému, posílat vyhovující pracovní nabídky e-mailem, reagovat na pracovní nabídku, vytvořit a zveřejnit životopis na Internetové stránce.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení o ochraně údajů může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před vytvořením registrace poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů.

Doba uchovávání

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat, jinak souhlas zanikne po uplynutí 3 let od posledního přihlášení k účtu uchazeče vytvořeného na Internetové stránce, ale souhlas lze kdykoli odvolat.

6. Zpracování osobních údajů při návštěvě a poskytování služeb na webové stránce www.edujobs.sk

6.1. Kontaktní formulář

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Návštěvník webové stránky je na základě vlastního rozhodnutí oprávněn kontaktovat Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. prostřednictvím online kontaktního formuláře. K používání kontaktního formuláře je nezbytné, abyste nám poskytli následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, obsah zprávy. Účelem zpracování osobních údajů je zabezpečení vzájemné komunikace a vyřízení Vašich podnětů, resp. reklamací.

Právní základ

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů tj. Váš výslovný souhlas. Zpracování osobních údajů je nezbytné k vyřízení Vaší žádosti, proto žádáme, abyste nám za tímto účelem poskytli svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem není zákonným ani smluvním požadavkem, ale bez jejich zpracování není možné Vaši žádost či jiný podnět řádně vyřídit. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Doba uchovávání

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, v opačném případě zpracovává Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. Vaše osobní údaje po dobu 3 let od jejich získání. Po uplynutí tohoto období budou Vaše osobní údaje vymazány.

6.2. Osobní údaje v reakci na pracovní nabídku

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Mezi služby poskytované společností Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. patří možnost zveřejnit pracovní nabídku na webové stránce, přičemž tyto pracovní nabídky zveřejňují obchodní partneři naší společnosti. Zájemci o práci jsou oprávněni reagovat (odpovídat) na tyto pracovní nabídky. Odpověď na zveřejněnou pracovní nabídku na Internetové stránce zahrnuje: jméno a příjmení, minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail nebo telefon), přiložený životopis, případně další dokumenty. Uvedení dalších údajů v odpovědi na pracovní nabídku je na výhradním rozhodnutí dotyčného zájemce o práci. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci subjektu údajů jako zájemci o práci při hledání vhodné pracovní příležitosti. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. za tímto účelem archivuje odpovědi odeslané zájemci o práci na pracovní nabídky zveřejněné na webové stránce a zajišťuje jejich odeslání (poskytnutí) obchodnímu partnerovi, který pracovní nabídku na webové stránce zveřejnil.

Právní základ

Odpovědi na webové stránce zveřejněné pracovní nabídky archivované Alma Career, obsahují údaje, které se podle Obecného nařízení o ochraně údajů považují za osobní údaje. Tyto osobní údaje mohou být Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. zpracovávány pouze podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů, tj. se souhlasem subjektu údajů.

Právní základ obchodního partnera Alma Career.

Obchodní partner Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. (který pracovní nabídku zveřejnil) je oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání jen na základě právního základu podle Obecného nařízení o ochraně údajů a za účelem nalezení vhodného zaměstnance. Například zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zájemce o práci. Zájemce o práci pošle prostřednictvím webové stránky obchodnímu partnerovi Alma Career, který pracovní nabídku zveřejnil, svůj životopis spolu s přílohami a prostřednictvím webové stránky může tomuto obchodnímu partnerovi udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do dalšího výběrového procesu, resp. do databáze uchazečů daného obchodního partnera. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodního partnera je na výhradním a dobrovolném rozhodnutí zájemce o práci. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. nezískává osobní údaje na základě pověření od obchodního partnera. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. získává osobní údaje a následně je poskytuje obchodnímu partnerovi na základě výslovného souhlasu zájemce o práci. Při zveřejnění pracovní nabídky mají Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. i obchodní partner, který pracovní nabídku zveřejnil, postavení samostatného správce osobních údajů. Po získání osobních údajů jednají Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. a Klient vůči Zájemci o práci samostatně a vlastním jménem, ledaže Klient vytvořil Účet na Internetové stránce. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. zpracovává v rámci Účtu osobní údaje z pověření Klienta jako zpracovatel osobních údajů. Tímto není dotčeno právo zájemce o práci jakožto subjektu údajů uplatnit svá práva podle Obecného nařízení o ochraně údajů u každého správce a vůči každému správci.

Doba uchovávání

Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytnut Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. na dobu určitou, a to po dobu 3 měsíců. Po uplynutí období 3 měsíců budou osobní údaje anonymizovány a dále využívány výlučně pro statistické účely. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je zájemce o práci oprávněn kdykoliv, i během výše uvedeného tříletého období, odvolat.

6.3. Zasílání vyhovujících pracovních nabídek e-mailem

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Mezi služby poskytované zájemcům o práci patří i možnost prostřednictvím webové stránky vytvořit „agenta" k zasílání pracovních nabídek e-mailem. Prostřednictvím „agenta" má zájemce o práci možnost určit si vyhledávací kritéria pro pracovní nabídky zveřejněné obchodními partnery Alma Career. Tyto pracovní nabídky se následně zasílají na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem o práci.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení o ochraně údajů může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před aktivací „agenta" poskytl podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů souhlas se zpracováním osobních údajů; zpracování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy je technicky nezbytné k poskytování této služby. K vytvoření „agenta" se (z technických důvodů) vyžaduje registrace na webové stránce. Na webové stránce se zaregistrujete uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci.

Doba uchovávání

Souhlas ke zpracování osobních údajů je poskytnut na dobu určitou po dobu 3 let, ale souhlas lze kdykoli odvolat.

7. Zpracování osobních údajů při návštěvě a poskytování služeb na Internetové stránce www.tulu.cz, www.tulu.sk

7.1. Zpracování osobních údajů při poskytování služeb při využívání on-line nástroje tulu

Při používání on-line nástroje tulu může docházet ke zpracování osobních údajů získaných klientem, proto je klient správcem osobních údajů, který prostřednictvím smlouvy pověřil společnost Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. jako zpracovatele zpracováním osobních údajů. O této skutečnosti je klient povinen informovat subjekty údajů.

Účelem zpracování osobních údajů je plnění práv a povinností provozovatele osobních údajů vůči subjektům údajů.

Předmětem zpracování jsou osobní údaje, které byly získány prostřednictvím klienta.

Při zpracování osobních údajů je zpracovatel povinen dodržovat všeobecně závazné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel zpracuje osobní údaje získané klientem výlučně ve formě stanovené ve smlouvě a případně podle jednotlivých zdokumentovaných pokynů klienta.

Více informací o dohodě o zpracovávání osobních údajů uzavřené mezi klientem se společností Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. SK zveřejněných na internetové stránce www.tulu.sk.

7.2. Služba DigiSign - elektronické podepisování dokumentů

Klienti jsou při využívání online nástroje tulu oprávněni v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. SK zveřejněnými na internetové stránce www.tulu.sk elektronicky podepisovat dokumenty.  Při poskytování této služby dochází ke zpracování osobních údajů získaných klientem. Právním základem pro zpracování osobních údajů je dohoda o zpracovávání osobních údajů uzavřená mezi klientem jakožto správcem osobních údajů a společností Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. jakožto zpracovatelem osobních údajů. Tato služba je zajišťována subdodavatelem.

8. Zpracování osobních údajů při návštěvě a poskytování služeb na Internetové stránce www.platy.sk, www.platy.cz

8.1. Poskytování platové analýzy

Návštěvníci internetové stránky www.platy.sk, www.platy.cz mají jednoduchou možnost objednat si platovou analýzu s přihlédnutím k uvedené pracovní pozici a zadanému regionu vyplněním krátkého online formuláře.

Jaké osobní údaje od Vás žádáme a proč je zpracováváme?

Z důvodu správného vyřízení Vaší objednávky a kvalitního poskytnutí služby potřebujeme znát e-mailovou adresu, adresu a jméno subjektu údajů, protože naše služby poskytujeme prostřednictvím elektronické komunikace.

Osobní údaje shromážděné pro účely plnění smlouvy jsou uchovávány do uplynutí zákonných lhůt (např. podle daňových předpisů).

Pokud jste jako způsob platby vybrali platební kartu nebo online platební bránu, po dokončení objednávky Vás přesměrujeme na příslušného poskytovatele platebních služeb. Po zadání přístupových údajů můžete provést platbu prostřednictvím tohoto poskytovatele služeb. Abychom mohli platbu zpracovat, předáváme informace o výši platby vybranému poskytovateli platebních služeb. Další informace o zpracování údajů, které provádějí poskytovatelé platebních služeb, lze nalézt v informačních textech.

8.2. Kvartální zasílání aktuálního porovnání platu

Návštěvník internetové stránky www.platy.sk, www.platy.cz při vyplnění online formuláře může zadat i svou e-mailovou adresu. Vzhledem ke skutečnosti, že podle Nařízení a Zákona může být e-mailová adresa (další informace uvedené v dotazníku) osobním údajem, je nevyhnutelné, aby Subjekt údajů před odesláním své žádosti poskytl souhlas (podle čl. 6 Nařízení) se zpracováním osobních údajů.

E-mailová adresa subjektu údajů slouží k čtvrtletnímu zasílání platových analýz připravených správcem. Souhlas je kdykoli možné odvolat, jinak zanikne po uplynutí 1 roku ode dne udělení a údaje v rozsahu e-mailové adresy budou vymazány.

8.3. Dlouhodobé sledování vývoje platu respondenta

Návštěvníci internetové stránky www.platy.sk, www.platy.cz mohou při vyplnění on-line formuláře zadat i svou e-mailovou adresu a svůj plat. Vzhledem ke skutečnosti, že podle Nařízení může být e-mailová adresa (další informace uvedené v dotazníku) osobním údajem, je nevyhnutelné, aby Subjekt údajů před odesláním své žádosti poskytl souhlas (podle čl. 6 Nařízení) se zpracováním osobních údajů.

E-mailová adresa subjektu údajů slouží k dlouhodobému porovnání platu respondenta. Souhlas lze kdykoli odvolat.

9. Osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů Alma Career.

Při používání služeb mají obchodní partneři možnost uvést a zveřejnit kontaktní údaje svých zaměstnanců v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa. Ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů jde o údaje, které je správce, jakožto zaměstnavatel subjektu údajů, oprávněn poskytnout svému dodavateli, pokud je to potřeba v souvislosti s plněním pracovních povinností, služebních povinností nebo funkčních povinností subjektu údajů.. Poskytování osobních údajů nebo zveřejnění osobních údajů nesmí narušit vážnost, důstojnost a bezpečnost subjektu údajů. Tyto údaje budou zpracovávány nejdéle 10 let od doručení poslední objednávky obchodního partnera, po tomto období budou údaje definitivně vymazány.

10. Newsletter (informace o novinkách)

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Návštěvníci webové stránky mají možnost se přihlásit k odběru newsletteru. Newsletter plánujeme posílat i osobám, které se k odběru newsletteru nepřihlásily, ale jejich e-mailovou adresu jsme získali přímo v souvislosti s poskytováním našich služeb. Účelem zpracování osobních údajů je informovat návštěvníky webové stránky, resp. naše klienty, o novinkách týkajících se našich služeb. Pro přihlášení k odběru a zasílání Newsletteru zpracováváme Vaše následující údaje: e-mailová adresa.

Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru je založeno na oprávněném zájmu Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně údajů. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem není zákonným ani smluvním požadavkem, ale bez jejich zpracování není možné Vám newsletter posílat.

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů tj. Váš souhlas.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit. Odhlášení z odběru newsletteru považujeme za námitku proti příslušnému zpracování osobních údajů, na což máte právo podle čl. 21 odst. 1 a 2 Obecného nařízení o ochraně údajů.

Po odhlášení z odběru newsletteru Vám již nebudeme zasílat tyto elektronické zprávy a nebudeme za tímto účelem zpracovávat Vaše osobní údaje.

Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budeme za účelem odběru a zasílání newsletteru uchovávat po dobu, po kterou budete přihlášeni k odběru newsletteru, nebo do uplynutí 3 let od udělení Vašeho souhlasu.

11. Subdodavatelé

Google Ireland Limited, služba Google Cloud Platform podle podmínek Google Cloud Platform Terms of Service publikovaných na webové stránce: https://cloud.google.com/terms/ ;

Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta;

Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, uzavřená smlouva v souladu s rozhodnutím Evropské komise ze 7. června 2021 o standardních smluvních doložkách pro přenos osobních údajů zpracovatelem se sídlem ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z důvodu existence rozsudku Soudního dvora EU (velká komora) z 16. července 2020 ve věci C 311/18).

Mailjet SAS, 13 - 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France.

Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, Slovenská republika

TOPefekt s.r.o., se sídlem B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk, Česká republika

Digital Solutions s.r.o., IČ: 25998706, se sídlem 17. listopadu 203, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika

Intercom R&D Unlimited Company, 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 St. Stephen's Green, Dublin 2, Republic of Ireland

Via Mobile, s.r.o., Mateja Bela 7 811 06 Bratislava, Slovenská republika

12. Cookies

Rozsah a účel zpracování

Cookies jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítače, tabletu, mobilního telefonu atd.) během používání webové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webové stránky. Cookies běžně neobsahují žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé soubory, které zůstávají v zařízení i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookies.

Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě webové stránky. Mezi informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, patří: typ prohlížeče, internetová adresa, ze které proběhlo připojení na webovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Kvůli zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanoveny reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač je možné nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou k dispozici.

K lepší orientaci uživatelů a individualizovanou prezentaci služeb používáme trvalé cookies. Stejně tak používáme tzv. dočasné cookies (session cookies), které se po zavření prohlížeče automaticky odstraní. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás o používání souborů cookies informoval. To Vám zajistí transparentnost používání cookies. Důležité: pokud úplně vyloučíte používání souborů cookies, pravděpodobně nebudete moci používat určité funkce naší webové stránky. Na naší webové stránce používáme těchto pět kategorií souborů cookies: nezbytné cookies (necessary cookies), soubory cookies zaznamenávající aktivitu (performance cookies), funkční / personalizované soubory cookies (functionality / personalization cookies), dočasné soubory cookies (transient cookies) a cílené soubory cookies (targeting cookies).

Absolutně nezbytné soubory cookies (necessary cookies) jsou nezbytné, aby se návštěvníci mohli pohybovat na webové stránce a využívat její funkce. Bez těchto souborů cookies Vám nemůžeme poskytnout určité služby, resp. funkce webové stránky. Tyto cookies se používají k identifikaci registrovaných uživatelů.

Soubory cookies zaznamenávající aktivitu (performance cookies): tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku. Tyto soubory cookies neshromažďují žádné údaje, které je možné použít k identifikaci návštěvníků. Všechny informace shromážděné pomocí těchto souborů cookies jsou anonymní.

Funkční / personalizované soubory cookies (functionality / personalization cookies): tyto soubory cookies umožňují zapamatovat si předcházející informace o návštěvníkovi (například uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh), aby nabízely optimalizované funkce přizpůsobené potřebám návštěvníka. Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které mohou být použity k reklamním účelům a nemohou sledovat, kde jste byli na internetu mimo naši webovou stránku.

Funkční / personalizované soubory cookies slouží k rozpoznání návštěvníků webové stránky. Na webové stránce se používají dočasné soubory cookies, které se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Tento typ cookies nám umožňuje uložit Vaše relační číslo (session ID), které Vám umožňuje přiřadit různé žádosti prohlížeče ke společné relaci a rozpoznat Vaše koncové zařízení po dobu dalších návštěv na webové stránce.

Cílené soubory cookies (targeting cookies): tyto soubory cookies se používají k přizpůsobení reklamy Vám a Vašim zájmům ještě konkrétněji. Jsou umístěny na webových stránkách reklamních sítí se souhlasem provozovatele webové stránky. Rozpoznají, že uživatel navštívil webovou stránku a tato informace je následně poskytnuta jiným subjektům, např. reklamním společnostem.

Marketingové cookies se používají ke sledování preferencí uživatele Internetové stránky za účelem zacílení reklamy, tzn. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito preferencemi.

Právní základ

Vzhledem k výše uvedeným informacím Vás informujeme, že zpracovávání osobních údajů pomocí souborů cookies podle článku č. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně údajů se uskutečňuje na základě oprávněného zájmu Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. (nezbytné soubory cookies) nebo článku č. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů, tzv. výslovného souhlasu subjektu údajů (zejména cílené soubory cookies, marketingové cookies, soubory cookies zaznamenávající aktivitu a personalizované soubory cookies).

Odmítnutí cookies je na svobodné vůli konkrétního návštěvníka webové stránky. Soubory cookies můžete vymazat nebo předem nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo Vás upozorňoval, když se server snaží zaslat Vám cookies.

V případě poskytnutí souhlasu s používáním souborů cookies na základě reference („cookie banneru") na webové stránce je právním základem zpracování osobních údajů u dotyčných cookies Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů.

Doba uchovávání

Údaje přenášené pomocí cookies se zpracovávají pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu jejich používání. Jakmile již údaje přenášené cookies nejsou potřeba, budou smazány.

13. Doplňky (pluginy).

Naše webové stránka obsahuje doplňky (pluginy) sociálních sítí:

„Facebook" (Facebook Inc, se sídlem 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA),

Více informací: https://en-gb.facebook.com/policy.php

„Youtube" (Youtube LLC, se sídlem 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA),

Více informací: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

„LinkedIn" (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA). Více informací: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Tyto služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („provozovateli"). Na základě údajů přenášených příslušnými službami přes sociální pluginy je služba schopná Vás podle potřeby přihlásit do Vašeho účtu. Po přihlášení do jedné ze sociálních sítí provozovatelů mohou provozovatelé okamžitě přiřadit návštěvu této webové stránky do Vašeho profilu.

Pokud pracujete se sociálními doplňky, příslušné informace se také přenáší přímo na server provozovatelů a uloží se tam. Tyto informace mohou být též publikovány v sociální síti a tam zobrazeny pod Vašimi kontakty. Pokud chcete zabránit takovému okamžitému přiřazení údajů sesbíraných prostřednictvím naší webové stránky do Vašeho profilu, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Vašeho účtu příslušného poskytovatele. Údaje o rozsahu a účelu sběru údajů příslušnou službou, ale i o dalším zpracování a takovém používání Vašich údajů najdete v informacích o ochraně údajů přímo na webové stránce služby příslušného provozovatele.

14. Práva subjektů údajů

Společnost Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. přijme vhodná opatření s cílem poskytnout subjektu údajů všechny informace uvedené v článcích 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a všechna oznámení podle článků 15 až 22 a článku 34 Obecného nařízení o ochraně údajů, které se týkají zpracování, a to ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to zejména v případě informací určených konkrétně dítěti. Informace se poskytují písemně nebo jinými prostředky, včetně elektronických prostředků v případě potřeby. Pokud o to požádal subjekt údajů, informace se mohou poskytnout ústně za předpokladu, že se prokázala totožnost subjektu údajů jiným způsobem.

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jej týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a na následující informace:

 • účely zpracování;
 • kategorie příslušných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
 • pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria k jejímu určení;
 • existence práva požadovat od správce opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo jejich vymazání či omezení zpracování, nebo vznést proti takovému zpracování námitku;
 • právo podat stížnost dozorujícímu orgánu;
 • pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, jakékoli dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;
 • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

Subjekt údajů je oprávněn požádat společnost Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. o vymazání svých osobních údajů. Všechny souhlasy se zpracováním osobních údajů poskytnuté společnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. jsou odvolatelné. Svou žádost zašlete na e-mailovou adresu: [email protected]

Dozorujícím orgánem je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Subjekt údajů je oprávněn podat na dozorující orgán stížnost.

Tyto zásady zpracování osobních údajů vstupují v platnost dne 1. 1. 2023.
Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat