logo

Produktové podmínky Platy.cz pro klienty

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Alma Career Czechia s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484 („Alma Career“), vydává tyto Produktové podmínky Paylab pro Klienty, které upravují další podmínky používání Elektronického systému Paylab pro Klienty a poskytování souvisejících Služeb Klientům („Produktové podmínky“).

1.2 Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Alma Career pro podnikatele („VOP“) dostupnými na https://almacareer.com/legal/cz/vseobecne-obchodni-podminky a ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3 V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a VOP mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.4 Aktuální kontaktní a fakturační údaje společnosti Alma Career jsou dostupné na https://almacareer.com/cz/kontakty.

1.5 Informativní překlad těchto Produktových podmínek v anglickém znění je dostupný na https://almacareer.com/legal/cz/en/general-terms-conditions/product-terms/platy. V případě odlišností mezi anglickou nebo jinou cizojazyčnou verzi má přednost česká jazyková verze.

2. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

    1. Autorský zákon: právní předpisy EU o autorských právech, které mj. upravují vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením a užitím autorského díla nebo uměleckého výkonu, v souvislosti s výrobou a užitím audiovizuálního záznamu nebo v souvislosti s vytvořením a užitím počítačového programu nebo databáze.
    2. Ceník: seznam/přehled aktuálních cen a dalších Služeb dostupných na https://www.platy.cz/paylab?res_lang=1.
    3. Platová analýza: statistický výstup, který odráží aktuální cenu práce na trhu práce pro vybranou zemi/region a pracovní pozici.

2.2 Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve VOP.

3. Popis Služby – vyhotovení platové analýzy

3.1 Klient je po úspěšné registraci v Elektronickém systému oprávněn objednat si Platovou analýzu dle následujících pravidel:

    1. Po odeslání objednávky Klientem zašle Alma Career na kontaktní e-mailovou adresu Klienta potvrzení objednávky (přijetí objednávky), přičemž objednávka potvrzená Alma Career je závazná a může být změněna pouze na základě vzájemné dohody Stran. Alma Career je oprávněna změnu objednávky podmínit zaplacením administrativního poplatku.
    2. Cena Platové analýzy je stanovena podle platného Ceníku zveřejněného na příslušných internetových stránkách v den objednání Platové analýzy (viz bod 1 b)).

3.2 Společnost Alma Career vynakládá veškeré úsilí, aby výstupy Platové analýzy vycházely ze spolehlivých, přesných a reprezentativních údajů, což však nezaručuje absolutní přesnost a úplnost Platové analýzy.

3.3 Klient prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že Platová analýza má charakter statistické práce založené na matematických výpočtech. Platová analýza má pouze informativní charakter. Z tohoto důvodu Klient souhlasí s tím, že Alma Career nenese odpovědnost za jakékoli následky nebo škody, které Klientovi vzniknou v důsledku použití Platové analýzy.

3.4 Vzhledem ke statistické povaze Platové analýzy není Klient oprávněn reklamovat obsah výstupu Platové analýzy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Klient bere na vědomí, že Platová analýza (nebo její výstupy) je autorským dílem a je chráněna podle Autorského zákona a předpisů platných v zemi, ve které jsou Služby poskytovány. Alma Career je držitelem platných licencí, příp. souhlasů dotčených osob (autorů nebo subjektů vykonávajících majetková práva autorů) k užití těchto autorských děl, nebo je přímo subjektem oprávněným vykonávat majetková práva autorů v souladu s autorským zákonem, tj. udělovat souhlas k dalšímu užití takového díla. Výstupem Platové analýzy může být databáze vytvořená společností Alma Career nebo jinou osobou, která rovněž podléhá autorským právům a příslušné ochraně.

4.2 Platová analýza je určena výhradně pro informování Klienta v souvislosti s jeho podnikáním a pro jeho vlastní účely. Klient není oprávněn údaje získané pomocí Platové analýzy dále šířit třetím osobám, ať již za úplatu či nikoliv, ani je používat k jiným účelům či umožnit jejich použití k jiným účelům jiné osobě. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Alma Career stahovat výstupy Platové analýzy na své webové stránky nebo do svých publikací ani jinak kopírovat a reprodukovat výstupy Platové analýzy, zejména za účelem prodeje svých produktů a služeb. Alma Career je oprávněna souhlas podle předchozí věty odepřít, zejména pokud by tímto podle jejího odůvodnitelného názoru mohlo poškodit její dobré jméno.

4.3 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.


Alma Career

Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat