logo

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LMC s.r.o., pro poskytování Platové analýzy na internetových stránkách www.platy.cz


1.      Všeobecná ustanovení

1.1              LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484 (dále jen „Provozovatel"), je provozovatelem internetových stránek www.platy.cz (dále jen „Internetové stránky") a poskytovatelem on-line platových analýz (dále jen „Platová analýza") na internetových stránkách.

1.2              Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP"), které upravují práva a povinnosti Provozovatele a objednavatele při poskytování a využívání Platové analýzy. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a objednatelem; přičemž smluvní vztah mezi Provozovatelem a objednavatelem vzniká potvrzením objednávky za Platovou analýzu Provozovatelem.

1.3              Platová analýza (resp. její výstupy) je určena výhradně pro informování objednavatele v souvislosti s jeho činností a pro jeho vlastní účely. Objednatel není oprávněn údaje získané využitím Platové analýzy dále distribuovat třetím osobám, ať už za úplatu nebo bezplatně, a ani je použít pro jiné účely nebo umožnit jejich použití pro jiné účely jiné osobě. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele přebírat výstupy Platové analýzy na své internetové stránky nebo do svých publikací, nebo jakkoliv jinak výstupy Platové analýzy dále kopírovat a rozmnožovat, a to zejména pro účely prodeje svých výrobků a služeb. Provozovatel je oprávněn souhlas podle předchozí věty neudělit, a to zejména v případě, pokud by tím podle jeho odůvodněného názoru mohlo dojít k poškození jeho dobrého jména.


2.      Podmínky poskytování Platové analýzy fyzickým osobám - nepodnikatelům na internetových stránkách


2.1              Návštěvníci internetových stránek mají jednoduchou možnost si objednat Platovou analýzu s přihlédnutím na uvedenou pracovní pozici a zadaný region vyplněním krátkého on-line formuláře.

2.2              Návštěvník internetových stránek před potvrzením objednávky uvede svůj e-mail. Návštěvník internetových stránek svou objednávku potvrdí kliknutím na tlačítko „Objednat".

2.3              Platová analýza se poskytuje na platbu předem. Po úhradě objednané Platové analýzy, samotná Platová analýza bude doručena na e-mailovou adresu uvedenou objednavatelem.

2.4              Potvrzením objednávky vznikne objednateli možnost cenu za Platovou analýzu uhradit prostřednictvím: TrustPay, PayPal, SMS platby realizované přes AirToy.

2.5              Platová analýza se podle výše uvedených podmínek poskytuje výlučně fyzickým osobám - nepodnikatelům. Daňový doklad se vystaví ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů na požadavek objednavatele.

2.6              Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené použitím výstupů Platové analýzy. Provozovatel vynakládá zvýšené úsilí na to, aby výstupy Platové analýzy byly zpracovány na základě hodnověrných, správných a reprezentativních údajů, to však nezaručuje absolutní přesnost a úplnost Platové analýzy. Platová analýza má výlučně statistický charakter.

3.      Podmínky poskytování Platové analýzy právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům na internetových stránkách


3.1              Pro využívání jakýchkoli služeb se vyžaduje registrace objednavatele na internetových stránkách. Registrace se uskuteční při objednání Platové analýzy, prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře. Vyplněním objednávkového formuláře si objednatel vytvoří vlastní on-line konto, které je chráněno jedinečným přihlašovacím jménem a heslem; přihlašovací heslo se zašle objednateli na jím uvedenou e-mailovou adresu. Objednavatel je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat jej třetím osobám.

3.2              Další Platové analýzy Provozovatele se objednávají prostřednictvím on-line konta, výjimečně na základě písemné (dopis, e-mail) anebo telefonické objednávky objednavatele.

3.3              Objednávka musí obsahovat minimálně:

(a)               Obchodní jméno a/nebo právní formu objednavatele,

(b)               Fakturační adresu, případně i korespondenční adresu objednavatele,

(c)                IČO, DIČ a/anebo IČ DPH objednavatele,

(d)               Kontaktní údaje objednavatele (telefon, fax, e-mail),

(e)               Druh objednané služby,

3.4              Po odeslání objednávky se objednavateli zašle potvrzení objednávky na jeho kontaktní e-mailovou adresu (přijetí objednávky). Provozovatelem potvrzená objednávka je závazná, může být změněna jen na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Provozovatel je oprávněn změnu objednávky podmínit úhradou administrativního poplatku.

3.5              Cena Platové analýzy je určena podle platného ceníku zveřejněného na internetových stránkách v den objednání Platové analýzy.

3.6              Faktura (daňový doklad) je Provozovatelem zpravidla vystavena až po poskytnutí Platové analýzy objednavateli. Doba splatnosti faktury je 14 dní ode dne vystavení faktury, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak. V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn objednanou Platovou analýzu poskytnout až po úhradě ceny objednané Platové analýzy; o této skutečnosti Provozovatel objednavatele informuje předem.

3.7              Cenu za objednanou platovou analýzu je objednavatel povinen řádně a včas uhradit Provozovateli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený na faktuře. Objednavatel je oprávněn fakturu uhradit také prostřednictvím některého ze systémů pro on-line úhrady, pokud jsou dostupné na Internetových stránkách (PayPal).

3.8              V případě prodlení objednavatele s úhradou faktury je Provozovatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení; zároveň je oprávněn dočasně, až do zaplacení fakturované částky, pozastavit další poskytování služeb. V případě prodlení objednavatele více než 30 dní je Provozovatel oprávněn předmětnou pohledávku poskytnout do mandátní správy inkasní společnosti spolupracující s Provozovatelem. Náklady na vymáhání pohledávky se stanou součástí pohledávky Provozovatele.

3.9              Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči objednavateli, je objednavatel povinen uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 dnů ode dne, kdy mu byla faktura doručena.

3.10          Provozovatel vrací objednavateli peněžní částky jen v případě, kdy jsou v jednotlivém případě vyšší než 15 Kč.


4.      Společná ustanovení


4.1              Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené použitím výstupů Platové analýzy. Provozovatel vynakládá zvýšené úsilí na to, aby výstupy Platové analýzy byly zpracovány na základě hodnověrných, správných a reprezentativních údajů, to však nezaručuje absolutní přesnost a úplnost Platové analýzy. Platová analýza má výlučně statistický charakter.

4.2              Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou a ani za žádné následné škody a případné nároky třetích osob způsobené v důsledku takového zneužití.

4.3              Objednavatel bere na vědomí, že Platová analýza (resp. její výstupy) je autorským dílem a je chráněna podle zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) resp. podle jiných obdobných předpisů platných v zahraničí. Provozovatel je držitelem platných licencí nebo jiných souhlasů od dotčených osob (autorů nebo subjektů vykonávajících majetková práva autora) k použití takovýchto autorských děl, resp. je přímo subjektem oprávněným vykonávat majetková práva autora v souladu s Autorským zákonem, tj. udělovat souhlas na každé další použití takového díla. Objednatel bere na vědomí, že součástí výstupu Platové analýzy může být databáze vytvořená Provozovatelem či jinou osobou, která je předmětem autorského práva a je chráněna podle Autorského zákona.

4.4              Objednavatel Platové analýzy má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Provozovatele. Objednatel vzhledem ke statistickému charakteru Platové analýzy není oprávněn reklamovat obsahové náležitosti výstupu Platové analýzy. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději do 14 dní ode dne, kdy objednavatel chybu zjistil anebo ji mohl zjistit. Reklamaci je objednatel oprávněn uskutečnit písemně poštou na adresu Provozovatele, nebo e-mailem na [email protected].

4.5              Objednavatel souhlasí, aby Provozovatel zveřejnil jako referenci na Internetové stránce obchodní jméno, logo (případně ochrannou známku) Objednavatele.

4.6              Ve smyslu zákona číslo 480/2004 |Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů, Objednavatel souhlasí s využíváním jeho elektronického kontaktu pro účely přímého marketingu týkajícího se zboží anebo služeb Provozovatele a jeho obchodních partnerů.

4.7              Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje objednavatele formou zveřejnění změn na internetových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP pozbývají platnosti původní VOP.

4.8              Veškeré vztahy neupravené ve smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky.

4.9              Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP anebo jejich části je možné ve smlouvě vyloučit jen písemnou dohodou smluvních stran.

4.10          Tyto VOP nabývají platnosti dne 01.01.2023.
Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat