logo

Jak funguje stránka Platy.cz?

Platy.cz je internetová stránka, na níž lze získat srovnání platů pro cca 700 pozic. Seznam pozic odráží trh práce v České republice a je neustále aktualizován.

Pro účely této stránky se nerozlišují pojmy plat a mzda tak, jak to definuje legislativa. Pojem plat se používá jak pro komerční i pro veřejnou či státní sféru. Rozhodli jsme se používat pojem plat z toho důvodu, že je používanější mezi lidmi v hovorové řeči. 

Tento průzkum platů vznikl v roce 2007 pod názvem Merces.sk. Autorem metodiky získávání, shromažďování a zpracovávání údajů v průzkumu a jejich vyhodnocování je společnost Profesia, spol. s r.o. Stejná metodika sběru přes platové portály probíhá i v České republice (Platy.cz) a v Maďarsku (Fizetesek.hu), stejně jako v dalších 13 zemích a na mezinárodním portálu Paylab.com.

Cílovou skupinou portálu jsou lidé na trhu práce, kteří si chtějí porovnat plat a společnosti, které dbají o spravedlivé nastavení platů svých zaměstnanců. 

1. Vstupní data 

Lidé na trhu práce mají možnost získat srovnání svého platu s jinými zaměstnanci na stejné pozici a ve stejném regionu. Každý, kdo v dotazníku uvede, že na zvolené pozici alespoň chvíli pracuje, se stává respondentem a zdarma získává srovnání platu s průměrem referenčního vzorku. Ten je tvořen ostatními respondenty podle vyplněné pozice a regionu. Pokud respondent uvede, že na vybrané pozici nepracuje, tak není respondentem. 
Údaje od každého respondenta mají platnost jeden rok a v žádném případě se do zadaných informací nezasahuje. Všechna data v průzkumu platů jsou anonymní. Sběr a zpracování údajů plně respektuje směrnici GDPR o zpracování osobních údajů. 

Průzkum platů shromažďuje údaje v hrubém. Průzkum neobsahuje odměny pro živnostníky. 

2. Výstupní data 
Před samotnými výpočty se vzorek údajů "očišťuje". Jako první se odfiltrují na první pohled extrémní hodnoty jako například plat 100 Kč/měsíc nebo 10 mil. Kč/měsíc. Druhým krokem čištění databáze je detekce duplicitních dotazníků a extrémů. Extrémy se určují specificky pro konkrétní pozice s přihlédnutím na region (region hlavního města, mimo region hlavního města). Metodika detekce extrémních údajů (ořezávání údajů) je založena na hrubých odhadech parametrů teoretického rozdělení platů na pozici podle regionu. 

Platové údaje z dotazníků, které prošly očištěním, vstupují do datasetu pro regresní model. 

3. Regresní model 
Průzkum platů vypočítává celkové a základní platy s pomocí kvantilové regrese. Ta zohledňuje souvislosti mezi pozicemi, regiony, velikostmi firem, vzděláním, praxí a věkem. Tento osvědčený způsob umožňuje odhadnout výšku platu i při nízkém počtu respondentů v žádoucím vzorku. 
Regresní model vypočítává platové hodnoty na úrovni pozice, pokud je pro ni alespoň 20 respondentů v datasetu. Standardně se zjišťuje počet respondentů na pozici za posledních 12 měsíců, ale pokud je nižší, berou se v úvahu i data za posledních 24, respektive 36 měsíců. 

Výstupy vycházející z regresního modelu znají tyto úrovně velikostí společností:

  • malá (do 50 zaměstnanců)
  • střední (51 - 249 zaměstnanců)
  • velká (250 a více zaměstnanců)

Pro úrovně vzdělání se rozlišuje:

  • nižší než maturita, v níž jsou zahrnuti respondenti s ukončenou základní školou, respektive vyučení
  • maturita, kde jsou zahrnuti i zaměstnanci s nadstavbovým vzděláním
  • vysokoškolské vzdělání, kam patří zaměstnanci se všemi stupni vysokoškolského vzdělání

Praxe má v regresním modelu tři úrovně:

  • junior (do 2 let praxe)
  • middle (3 - 5 let praxe)
  • senior (více než 6 let praxe)

4. Estimation model 

Paylab vyvinul speciální způsob odhadování platů tam, kde není možné aplikovat regresní model. Pokud tedy není dostatek údajů pro regresní model, platové údaje jsou odhadovány estimation modelem. Tento model kvalifikovaně odhaduje mzdové rozpětí na pozici, přičemž reálné údaje sesbírané od respondentů tyto odhady ještě zpřesňují. Estimation model má svá omezení, kdy není možné zobrazit údaje podle regionů a stejně tak není možno vypočítat základní mzdu na pozici. Podobně jako při regresním modelu, finanční a nefinanční benefity se počítají klasickou statistikou ze sesbíraných údajů.

5. V jakých případech nelze zobrazit výsledky 
I přes aplikování regresního a estimation modelu se může stát, že nelze zobrazit informaci o platu na dané pozici. Stává se to především u nových pozicích.

Při srovnání platu v takových případech nabízíme uživateli dokument, v němž mu dáme rady a tipy, jak vyjednávat o platu. Uživatel má možnost požádat o automatické zaslání srovnání platu, až již bude možné plat odhadnout. Stačí pouze uvést jeho emailovou adresu, kam mu odkaz na srovnání platu pošleme.   

6. Výstupy pro lidi 

Základní informací z průzkumu Platy.cz je celonárodní průměrný plat na pozici. Po vyplnění dotazníku pro srovnání platu se uživatel dostane k bezplatnému srovnání celkového hrubého platu - ať už očekávaného, nebo toho skutečného. Výstupy se zobrazují přímo na internetové stránce. 
Každý návštěvník má možnost koupit si rozšířenou placenou verzi výstupu, tzv. Platový report Plus, který přináší podrobnější srovnání platu založené na mediánu a kvartilech. Tento výstup navíc poskytuje přehled platů podle praxe a vzdělání, zobrazuje relativní poskytování nefinančních benefitů na dané pozici s přihlédnutím na region. Informace o nefinančních benefitech se zobrazí při alespoň 10 respondentech za posledních 12 měsíců ve vybraném vzorku. 

Součástí zpoplatněné verze výstupů pro lidi jsou i rady a tipy, jak vyjednávat o platu, příprava na SWOT analýzu zaměstnance apod. Celý report obsahuje více než 20 stránek a je vhodný pro ty, kteří se připravují na pracovní pohovor, respektive na setkání s manažerem, na němž budou jednat i o úpravě platu. 
Placený report si mohou uživatelé zakoupit prostřednictvím SMS platby přes všechny mobilní operátory působící v Česku a platbou přes systém PayPal. 

Zakoupená osobní platová analýza je zaslána emailem na uvedenou emailovou adresu návštěvníka při objednávce.  

7. Výstupy pro společnosti 
Především firemním klientům je určen Platový report Pro, který lze zakoupit online po zadání základních údajů o požadovaných datech. Platový report Pro zohledňuje kromě pozice a regionu i požadavky na praxi a velikost firmy. Platový report Pro sumarizuje základní přehled o odměňování na zvolené pozici, ale na rozdíl od Platového reportu Plus i s respektováním dalších zvolených parametrů. Výstupy zobrazují základní i celkový plat, kromě přiměřené hodnoty je možné vidět distribuci platu vyjádřením základních percentilů: 

1. decil - 10% zaměstnanců vydělává méně než uvedená hodnota 
1. kvartil - 25% zaměstnanců vydělává méně než uvedená hodnota 
medián - polovina zaměstnanců vydělává méně/více než uvedená hodnota 
3. kvartil - 25% zaměstnanců vydělává více než uvedená hodnota 
9. decil - 10% zaměstnanců vydělává více než uvedená hodnota 

Situaci na trhu práce názorně ukáže i graf rozdělení respondentů do mzdových pásem. Tento graf ukáže, jaké procento zaměstnanců se nachází v jednom z 10 mzdových pásem pro zvolený vzorek. 
Platový report Pro obsahuje rovněž základní percentily celkového platu podle jednotlivých ukazatelů: - podle praxe, - podle vzdělání, - podle regionů - podle velikosti firmy - podle věku 
a to vždy s přihlédnutím k ostatním zadaným kritériím. 

Všechny výše jmenované údaje v reportu vycházejí z regresního modelu. Standardní statistikou na základě dat od respondentů se vypočítává podíl respondentů, kteří disponují danými nefinančními benefity. Toto lze zobrazit, pokud je ve vzorku alespoň 10 respondentů. 

Stejně se vyhodnocuje, jaký podíl respondentů dostává danou složku mzdy: variabilní složka mzdy, 13. plat, roční odměny a jaká je mediánová výška těchto složek platu. Tyto hodnoty je možné zobrazit, pokud je ve vzorku zohledňujícím vybranou pozici, region, praxi, vzdělání a velikost firmy alespoň 5 respondentů. 

Platový report Pro je možné zakoupit on-line přes CardPay nebo Paypal. V tomto případě je PDF výstup s reportem odeslán ihned automaticky na uvedenou emailovou adresu v objednávce. Pokud klient uvede, že daný report chce zakoupit na fakturu, celý proces vyexportování reportu a zaslání faktury může trvat do dvou pracovních dnů. 

8. Online nástroj pro firmy 

Firemní klienti mají možnost zakoupení přístupu do  Platového nástroje. Zakoupením této služby získává klient roční přístup do online nástroje, v němž má možnost vyhledávat platové údaje pro všechny pozice a tím srovnávat plat svého zaměstnance, nebo zjišťovat plat na trhu práce. 

Výstupy z Platového nástroje jsou stejné jako Platový report Pro. Při srovnání platu se zaměstnancem však systém doporučí, jak upravit plat konkrétního zaměstnance. 

Výstupy si lze uložit pro další práci s nimi, respektive exportovat do PDF souboru. 

Zakoupení přístupu do on-line nástroje je možné realizovat on-line nebo stačí kontaktovat [email protected].  

9. Platové analýzy na míru společnosti 
Průzkum platů Platy.cz umožňuje exportovat data na základě různých kritérií, což je často využíváno pro potřeby médií. Sesbíraná data a flexibilita systému dává možnost poskytnout společnostem různé i nestandardní analýzy na míru společnosti. Pro získání informací o takovýchto analýzách kontaktujte [email protected]

Vysoká návštěvnost stránky Platy.cz a naše metodika sběru dat se využívá i na analýzu průzkumu trhu pro různá témata s možností cílení na specifické cílové skupiny. Zadavatelé mají možnost podívat se na své podnikání očima jiných lidí a získat tak za krátký čas cenné informace, které jsou nevyhnutelné pro strategická rozhodnutí. Pro více informací navštivte Paylab Data Research.


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat