logo

Jak funguje stránka Platy.cz?

Platy.cz je internetová stránka, na níž lze získat srovnání platů pro cca 700 pozic. Seznam pozic odráží trh práce v České republice a je neustále aktualizován.

Pro účely této stránky se nerozlišují pojmy plat a mzda tak, jak to definuje legislativa. Pojem plat se používá jak pro komerční i pro veřejnou či státní sféru. Rozhodli jsme se používat pojem plat z toho důvodu, že je používanější mezi lidmi v hovorové řeči. 

Tento průzkum platů vznikl v roce 2007 pod názvem Merces.cz. Autorem metodiky získávání, sběru a zpracování dat z dotazníkového šetření a jejich vyhodnocování je společnost Alma Career Czechia s. r. o. Stejná metodika sběru prostřednictvím mzdových portálů probíhá také v Slovenské republice (Platy.sk) a Maďarsku (Fizetesek.hu), stejně jako v dalších 21 zemích a na mezinárodním portálu Paylab.com.

Cílovou skupinou portálu jsou lidé na trhu práce, kteří chtějí porovnávat  platy a firmy, kterým záleží na férovém nastavení mezd svých zaměstnanců.

Vstupní data

Lidé na trhu práce mají možnost získat srovnání svého platu s ostatními zaměstnanci na stejné pozici a ve stejném regionu. Respondentem se stává každý, kdo v dotazníku uvede, že na zvolené pozici alespoň nějakou dobu pracuje, a získá zdarma srovnání platu s průměrem referenčního vzorku. Tvoří ji další respondenti podle obsazené pozice a regionu. Pokud respondent uvede, že na vybrané pozici nepracuje, není respondentem.

Do zadaných informací není nijak zasahováno. Všechny údaje v platovém průzkumu jsou anonymní. Shromažďování a zpracování údajů je plně v souladu se směrnicí GDPR o zpracování osobních údajů.

Český platový průzkum sbírá hrubá data. Šetření tedy nezahrnuje příplatky pro OSVČ ani jiné formy pracovní doby.

Výstupní data

Před samotnými výpočty je vzorek dat "vyčištěn". Na první pohled jsou odfiltrovány extrémní hodnoty, jako je plat 100 Kč/měsíc nebo 10 milionů Kč/měsíc. Druhým krokem čištění databáze je odhalení duplicitních dotazníků a extrémů. Extrémy jsou stanoveny speciálně pro konkrétní pozice s přihlédnutím k regionu (region hlavního města, mimo region hlavního města). Metodika detekce extrémních dat (data trimming) je založena na robustních odhadech parametrů teoretického rozdělení platů na pozici podle regionů.

Údaje o platech z dotazníků, které prošly čištěním, vstupují do datové sady pro regresní model.

Regresní model

Platové šetření vypočítává celkové a základní mzdy pomocí kvantilové regrese. To zohledňuje vazby mezi pozicemi, regiony, velikostí společností, vzděláním, zkušenostmi a věkem. Tato osvědčená metoda umožňuje odhadnout výši mzdy i při malém počtu respondentů v požadovaném vzorku.

Regresní model vypočítává hodnoty platů na úrovni pozice, pokud je v datové sadě alespoň 50 respondentů. Standardně se měří počet respondentů na pozici za posledních 12 měsíců, ale pokud je nižší, zohledňují se i data za posledních 24 nebo 36 měsíců po zohlednění vývoje mezd v čase.

Výstupy regresního modelu poskytují data podle těchto kategorií:

Platy.cz - Metodika - Kategorie

Estimation model

Paylab vyvinul speciální způsob odhadu platů tam, kde není možné použít regresní model. Pokud tedy není k dispozici dostatek dat pro regresní model, jsou údaje o platech odhadnuty estimation modelem. Tento model umožňuje kvalifikovaný odhad platového rozpětí na pozici, zatímco reálná data získaná od respondentů tyto odhady ještě zpřesňují. Stejně jako u regresního modelu jsou finanční a nefinanční přínosy vypočítávány klasickou statistikou ze shromážděných dat.

V jakých případech není možné zobrazit výsledky

I přes aplikaci regresního a estimation modelu se může stát, že není možné zobrazit informace o platu na dané pozici. To se stává zejména u nových pozic.

Při porovnávání platu v takových případech nabízíme uživateli dokument, ve kterém mu dáváme rady a tipy, jak o platu vyjednávat. Uživatel má možnost požádat o automatické zaslání srovnání platu, jakmile bude možné odhadnout plat. Jediné, co musíte udělat, je zadat jeho e-mailovou adresu, na kterou mu zašleme odkaz na porovnání jeho platu.

Výstupy pro lidi

Základní informací z portálu Platy.cz je platové rozpětí v zemi na dané pozici. Po vyplnění dotazníku pro srovnání platů se uživatel dostane k bezplatnému porovnání celkové hrubé mzdy - ať už očekávané nebo skutečné. Výstupy se zobrazují přímo na webu. V tomto případě porovnání odráží zadanou polohu a pozici.

Výstup obsahuje také přehled platů podle praxe a vzdělání, ukazuje relativní poskytování nefinančních benefitů na dané pozici s přihlédnutím k regionu. Informace o nefinančních benefitech budou zobrazeny alespoň u 15 respondentů za posledních 12 měsíců ve vybraném vzorku.

Výstupem pro lidi jsou také rady a tipy, jak vyjednávat o platu, příprava na SWOT analýzu zaměstnance apod. Tento výstup je vhodný pro ty, kteří se chystají na pracovní pohovor nebo schůzku s manažerem, na které by chtěli řešit zvýšení platu.

Výstupy pro firmy

Výstupy pro firemní klientelu nabízí Platový nástroj. Je možné zakoupit platový report pro 1 pozici, nebo přístup k 20 (Platový nástroj 20) nebo ke všem pozicím (Platový nástroj Unlimited) dostupným v Platovém nástroji.

Výstup zohledňuje kromě pozice a regionu také požadavky na praxi a velikost firmy, vzdělání a shrnuje základní přehled o odměňování na zvolené pozici. Zobrazuje základní i celkovou mzdu a kromě průměrné hodnoty lze rozdělení platu vidět vyjádřením základních percentilů:

  • 1. decil - 10 % zaměstnanců vydělává méně, než je uvedená hodnota
  • 1. kvartil - 25 % zaměstnanců vydělává méně, než je daná hodnota
  • medián - polovina zaměstnanců vydělává méně/více, než je daná hodnota
  • 3. kvartil - 25 % zaměstnanců vydělává více, než je uvedená hodnota
  • 9. decil - 10 % zaměstnanců vydělává více, než je uvedená hodnota

Platy.cz - Rozložení ve mzdových pásmach

Graf ukazuje, jaké je rozložení zaměstnanců ve mzdových pásmech na danou pozici, z čehož je možné odvodit aktuální situaci na trhu práce.

Platový report Pro obsahuje také základní percentily celkové mzdy podle jednotlivých ukazatelů:

  • podle praxe,
  • vzděláním,
  • podle regionů
  • dle velikosti firmy
  • podle věku

vždy s přihlédnutím k dalším stanoveným kritériím.

Všechny výše uvedené údaje ve zprávě jsou založeny na regresním nebo odhadovém modelu. Dalším výstupem v Platovém nástroji je přehled nefinančních benefitů, který je možné zobrazit, pokud je ve vzorku na danou pozici alespoň 15 respondentů.

V případě finančních benefitů se hodnotí, jaký podíl respondentů pobírá danou složku mzdy: variabilní složku mzdy a 13. plat, resp. roční bonusy, a jaká je mediánová výše těchto složek mzdy. Tyto hodnoty lze zobrazit, pokud je ve vzorku alespoň 10 respondentů s přihlédnutím k vybrané pozici, regionu, zkušenostem, vzdělání a velikosti firmy.

Jak si objednat mzdový report nebo mzdový nástroj

Mzdový report na 1 pozici lze zakoupit online při platbě kartou přes Stripe nebo fakturou. Při online platbě se výstup zobrazí ihned na stránce v nově vytvořeném účtu uživatele (pokud klient již má účet na Platy.cz, report se objednává přímo z něj), zároveň je zaslán e-mail s potvrzením o platbě, jehož součástí je i PDF se zakoupeným reportem a vytvořením účtu.  Pokud klient uvede, že chce report na fakturu zakoupit, platba se nejprve zpracuje a po připsání platby se klient dostane na report na svůj účet, přičemž celý proces může trvat až dva pracovní dny.

Jak již bylo zmíněno, objednáním Platového reportu si klient automaticky vytvoří účet v Platovém nástroji. Přístupové údaje jsou zasílány e-mailem. Prostřednictvím Platového nástroje má klient přístup ke všem zakoupeným Platovým reportům.

Platový nástroj pro 20 pozic nebo všechny pozice lze objednat online nebo prostřednictvím e-mailu [email protected].

Z Platového nástroje je také možné zakoupit Platový report pro zemi, která není předplacena jako celek. Je také možné zakoupit přístup k údajům o platech pro několik zemí.

Mzdové analýzy šité na míru firmě

Průzkum platů Platy.sk umožňuje exportovat data na základny různých kritérií, což je často využíváno pro potřeby médií. Shromážděná data a flexibilita systému dává firmám možnost poskytovat firmám různé a nestandardní analýzy šité na míru dané firmě. Pro informace o těchto analýzách se prosím obraťte na [email protected].

Vysoká návštěvnost webu Platy.cz a naše metodika sběru dat využívá také analýzu průzkumu trhu pro různá témata s možností zacílení na konkrétní cílové skupiny. Inzerenti mají možnost podívat se na své podnikání očima jiných lidí a v krátkém čase získat cenné informace, které jsou nezbytné pro strategická rozhodnutí. Pro více informací navštivte Paylab data research.

 


Alma Career

Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat